Inwentaryzacja przyrodnicza

Przedmiotem inwentaryzacji przyrodniczej jest przyroda żywa podlegająca nieustannym zmianom w czasie i przestrzeni, a także przyroda nieożywiona. Inwentaryzacja taka obejmuje aktualną, występującą na badanym obszarze:
– florę, czyli ogół gatunków roślin,
– faunę, czyli ogół gatunków zwierząt, z podziałem na poszczególne grupy zwierząt (ornitofauna, herpetofauna, ichtiofauna itp.),
– elementy przyrody nieożywionej takie jak, skały, naturalne odkrywki, osuwiska, stare kamieniołomy, źródła, koryta rzeczne (przełomy), wodospady, jaskinie, punkty widokowe itp.

Brak elementarnego rozpoznania przyrodniczego jest wielokrotnie przyczyną konfliktów dotyczących lokalizacji poszczególnych inwestycji stąd w naszej ofercie znajduje się możliwość przeprowadzenia takiego przeglądu.
Centrum Zarządzania Środowiskiem przygotowuje inwentaryzacje szaty roślinnej, zwierząt jak również elementów przyrody nieożywionej. Efektem inwentaryzacji przyrodniczej jest ekspertyza przyrodnicza zawierająca wyniki przeprowadzonych prac terenowych wraz z oceną walorów zinwentaryzowanych elementów środowiska przyrodniczego. Waloryzacja ta jest najczęściej elementem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia, składanych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.

Nasza działalność

Środowisko naturalne

Dążymy do tego by zwiększyć świadomość naszych klientów i ograniczyć negatywny wpływ działań na środowisko naturalne jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wierzymy, że inwestycje w sposób odpowiedzialny będą zieloną lokata przyszłych pokoleń.
Przedsiębiorstwa

Świadomość oddziaływania

Tylko przedsiębiorstwo świadome wpływu i oddziaływania na środowisko naturalne podejmuje w ramach swej działalności gospodarczej starania, zmierzające do zapewnienia najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Tylko takie podejście umocnienia wysoką pozycję rynkową i dobre imię przedsiębiorstwa.

Opinie naszych Klientów

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Tomasz KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Jan KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Marek KowalskiWłaściciel firmy

Kontakt z nami
Napisz bądź zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Centrum Zarządzania Środowiskiem
Agnieszka Kubicka

 

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

NIP: 9970011977
REGON: 302814660

tel. +48 605 331 784
e-mail: biuro.czs@gmail.com