Gospodarka wodno-ściekowa

W obszarze gospodarki wodno – ściekowej regulowanej przede wszystkim ustawą – Prawo wodne oraz ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków możemy zaoferować Państwu opracowanie operatów wodno-prawnych niezbędnych przy uzyskaniu pozwoleń wodno- prawnych oraz zgłoszeń właściwym organom.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, pozwolenie wodno–prawne jest wymagane min, na:
– szczególne korzystanie z wód (np. pobór wód z własnej studni, wprowadzanie ścieków do środowiska – w tym wód opadowych z terenów zanieczyszczonych)
– wykonanie urządzeń wodnych,
– rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
– rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych,
– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
– długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
– piętrzenie wody podziemnej,
– gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
– wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót.

Dodatkowo art.123 a.ust.1. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. Prawo wodne określa katalog działań, które nie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ale wymagają zgłoszenia właściwemu organowi.

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
– wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej,
– postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe,
– przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi,
– przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne,
– wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego,
– odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;
– roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie,
– wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Nasza działalność

Środowisko naturalne

Dążymy do tego by zwiększyć świadomość naszych klientów i ograniczyć negatywny wpływ działań na środowisko naturalne jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wierzymy, że inwestycje w sposób odpowiedzialny będą zieloną lokata przyszłych pokoleń.
Przedsiębiorstwa

Świadomość oddziaływania

Tylko przedsiębiorstwo świadome wpływu i oddziaływania na środowisko naturalne podejmuje w ramach swej działalności gospodarczej starania, zmierzające do zapewnienia najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Tylko takie podejście umocnienia wysoką pozycję rynkową i dobre imię przedsiębiorstwa.

Opinie naszych Klientów

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Tomasz KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Jan KowalskiWłaściciel firmy

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ”

Marek KowalskiWłaściciel firmy

Kontakt z nami
Napisz bądź zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Centrum Zarządzania Środowiskiem
Agnieszka Kubicka

 

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

NIP: 9970011977
REGON: 302814660

tel. +48 605 331 784
e-mail: biuro.czs@gmail.com